Analizler

Analiz

Adı Açıklama Fiyat
Vücut Kompozisyonu Analizi
Zeta Potansiyeli, Hidrodinamik Çap Ölçümü
Tane Büyüklüğü Dağılım Analizi
A Novel Deep Learning Algorithm for the Automatic Detection of High-Grade Gliomas on T2-Weighted Magnetic Resonance Images: A Preliminary Machine Learning Study
Rutin histolojik preparasyon işlemleri
Mikroorganizmaların inkübasyonu
Biyoteknolojik ve moleküler araştımalar
Hücre kültürü
Kök hücre
Malzeme hazırlama ve/veya analiz öncesi nem uzaklaştırma, polimerik film ve hidrojel sentezinde kurutma işlemi
Mekanik analiz
Yarı-kesikli bir reaktörde poli(Stiren-ko-metilmetakrilat)/ halloysit nanokompozit sentezi ve karakterizasyonu SİLİS, H. (2019) Yarı-kesikli bir reaktörde poli(Stiren-ko-metilmetakrilat)/ halloysit nanokompozit sentezi ve karakterizasyonu YL
Ağız mikrobiyolojisi
İmmünositokimya prosedürleri
Ağır metal ve kirleticilerin spektrofotometrik olarak tayin edilmesi
Canlı hücrelerde nanopartikül analizi
Yüzey pürüzlülüğü ölçümü
Basınç düşüşü adsorpsiyon difüzyon gibi mühendislik deneyleri ve boyut küçültme gravimetrik analiz gibi deneyler yapılmaktadır
Mikro sertlik ölçümü
Kırma ve çekme testleri kullanılarak bağlanma dayanımının değerlendirilmesi
Nanopartikül, kuantum nokta, nanoküme sentezi, karakterizasyonu ve uygulamaları
Nanoteknolojik çalışmalar
Organik-inorganik nano hibritlerin sentezlenmesi
Hibrit nano çiçeklerin sentezlenmesi
Polimer esaslı enantiomer seçimli kolon malzemesi tasarımı
Abdominal yağlanma ölçümü
Çeşitli numune örneklerinde eser element tayini
Farmasötik formlardan spektroskopik, kromatografik, kapiler elektroforez ve elektrokimyasal yöntemlerle miktar tayinleri
Moleküler baskılanmış polimer sentezi ve karakterizasyonu
Elektrokimyasal sensör ve biyosensör geliştirilmesi ve uygulanması
Farklı sıcaklıklarda kısa/ uzun süreli stabilite çalışmaları
3D teknolojisi ile ilaç araştırma ve geliştirme çalışmaları
Farklı dozaj şekillerinin yüzey gerilimi özelliklerinin tayini
Nanolif elde edilmesi.
Düşük konsantrasyonlardaki örneklerin madde miktar analizlerinin gerçekleştirilmesi
İlaç taşıyıcı sistemlerin partikül boyutunun küçültülmesi
Dokuların homojenize edilmesi
Yarı katı ürünlerin akış özelliklerinin değerlendirilmesi
comet analizleri
immünolojik çalışmalar
nanotoksikoloji çalışmaları
Formülasyonların 25°C’deki stabilitelerinin belirlenmesi için bir adet iklim kabini ve dondurarak kurutma işlemini gerçekleştiren liyofilizatör bulunmaktadır.
Yarı katı ürünlerin karakterizasyonu ve biyoadhezyon çalışmaları
Çözünürlüğü düşük olan etkin maddelerin yüksek basınçlı homojenizasyon ile nanometre boyutlarına öğütülerek bu özelliğinin iyileştirilmesi.
Mekanik veya manyetik karıştırma.
mikroçekirdek analizleri
Dispersiyon, Viskozite, Akma Gerilimi, Viskoelastik Özellikler
Formülasyon geliştirme çalışmalarında ve analizlerde kullanılacak distile su ihtiyacının karşılanması
Madde miktar tayini analizlerinin gerçekleştirilmesi
Sıvı karışımların degaze edilmesi Çözünme işlemlerininin hızlandırılması
sterilizasyton_dezenfeksiyon
Ergonomi Laboratuvarının da aktif olarak kullanılacağı “Zihinsel İş Yükünün Analizine İlişkin Bir Model Önerisi” isimli BAP projesi Doç. Dr. Erman Çakıt yürütücülüğünde şu an değerlendirilme aşamasındadır. Ayrıca, ileride TÜBİTAK’a başvurmak üzere Ergonomi Laboratuvarının da aktif olarak kullanılacağı proje hazırlıkları devam etmektedir
Mikrobiyolojik analizler
Antibakteriyel aktivite
Çözünürlüğü düşük olan etkin maddelerin ıslak öğütücüyle nanometre boyutlarına öğütülerek bu özelliğinin iyileştirilmesi
Geliştirilen formülasyonların partikül büyüklüğü, polidispersite indeksi ve zeta potansiyeli ölçümleri
Etkin madde-yardımcı madde etkileşimlerinin incelenmesi
Formülasyonların morfolojik özelliklerinin belirlenmesi
Formülasyonların çözünme hızı profillerinin belirlenmesi
duyarlılık/direnç
Katı ilaç şekillerinden “tablet” geliştirilmesi ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi
Sulu ortamlarda bulunan etkin maddenin püskürtülerek kurutularak nano boyutlarda elde edilmesi
Organik çözücülerin formülasyon içerisinden uzaklaştırılması
Mikro sertlik ölçümü
Yüzey pürüzlülüğü ölçümü
Kırma ve çekme testleri kullanılarak bağlanma dayanımının değerlendirilmesi… vb
yok Laboratuvarda pandemi nedeniyle etkinlik, atölye ve seminerler düzenlenmemiştir. Çalışma ortamının ekip çalışmasına göre düzenlenmesi, 3d yazıcı ve robotik setlerle donatılması laboratuvarın önemli özellikleri olarak sıralanabilir.
proje dersi uygulamaları
deneysel araştırma çalışmaları
Anabilim dalı programındaki lisans ve lisansüstü biyoloji derslerinin uygulamalarının ve alan araştırma çalışmalarının (hidrobiyoloji, toksikoloji, ihtiyoloji, ekoloji vb) yapılması
BAP Mühendislik Fakültesi
antiviral aktivite
antidermatofit aktivite
antibiyaofilm aktivite,
Çalışmalar Bir imalat sisteminde ara stokları azaltmak, çıktı oranını yükseltmek amaçlarıyla parça çizelgeleme, parça sınflandırma, konveyör hızı belirleme, stok alanı planlama…..vb. uygulama çalışmaları ders uygulaması olarak yapılmaktadır.
Zayıf Transkranial Doğrusal Akım Uyarısının İndirekt Dalgalar (I Waves) Üzerine Etkisi (Gazi Üniversitesi BAP projesi)
Spinal doğrusal Akım Uyarımının H-refleks Toparlanma Eğrisi Üzerine Etkisi (Gazi Üniversitesi BAP projesi)
Besin Analizleri ile ilgili bilimsel araştırmalar yapılmaktadır.
antifungal aktivite
Doku hücre izolasyonu, Western Blott, gen ekspresyon deneyleri, antioksidan deneyleri (ABTS, DDPH, DMPD, H2O2, CUPRAC.)
Elektrofizyolojik çalışmalar Retina Implantı kapsamında tavşan gözü retinası ile ilgili elektrofizyolojik çalışmalar
Swelab cihazı ile kan hücre izolasyon ve sayımı; trombosit agregasyon çalışmaları
Biyoloji eğitimi ana bilim dalı programında yer alan derslerin uygulamalarında
Biyoloji / Çevre eğitimi araştırmaları
Sucul ekosistemlerdeki mikroskobik canlıların sistematik yönden incelenmesi, bakteri ekimi ve çevresel konularda yapılan çalışmalar
Bitki doku kültür dersinde yapılan çimlendirme tütün doku kültürü ve gen aktarım çalışmaları
absorbans, floresans ve luminesans ölçebilen multi-mod mikroplaka okuyucu ile enzim aktivite tayini
Histopatoloji, biyokimya, toksikoloji, hücre biyolojisi araştırmaları
Aktif izole, balistik ve statik germe egzersizlerinin kuvvet, propriyosepsiyon, hareket genişliği ve performansa etkilerinin karşılaştırılması Günaydın G. (2018) Aktif izole, balistik ve statik germe egzersizlerinin kuvvet, propriyosepsiyon, hareket genişliği ve performansa etkilerinin karşılaştırılması (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara
Effects of different stretching exercises on hamstring flexibility and performance in long term. .Gunaydin, G., Citaker, S., & Cobanoglu, G. (2020). Effects of different stretching exercises on hamstring flexibility and performance in long term. Science & Sports
Hematolojik maligniteli çocuklarda kemoterapi sırasında egzersizin etkinliği Hematolojik maligniteli çocuklarda kemoterapi sırasında egzersizin etkinliği, Miray Haspolat, Doktora tezi, (devam ediyor)
The Effect Of Periodic Training On The Clinical Application Of Nursing Students' Psychomotor Skills. Çalişkan N, Öztürk D, Göçmen Baykara Z, Korkut H. The Effect Of Periodic Training On The Clinical Application Of Nursing Students' Psychomotor Skills. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2012.
Anatomik İncelemeler Numune staplara yerleştirilmiş halde getirilmelidir
Fe, Al, Cu, Zn, Co, Mg, Ni, Ti esaslı metallerde kimyasal kompozisyon belirleme
Boyar Madde, Şeker, Vitamin, Organik Asit, Diğer Organik Madde Analizleri
İdrar Kaçıran Kadınlarda İdrar Kaçırma Şiddetine Göre Fizyoterapi Yöntemleri Hakkında Yapılan Bilgilendirmenin Hastanın Tercihine Etkisi ve Grupların Çok Yönlü Karşılaştırılması İdrar Kaçıran Kadınlarda İdrar Kaçırma Şiddetine Göre Fizyoterapi Yöntemleri Hakkında Yapılan Bilgilendirmenin Hastanın Tercihine Etkisi ve Grupların Çok Yönlü Karşılaştırılması, Emine İpek, Yüksek lisans tezi, 2019
Stres Tip İdrar Kaçıran Kadınlarda Pelvik Taban ve Abdominal Kas Eğitimin Etkisinin İdrar Kaçırma Şiddetine Göre İncelenmesi Stres Tip İdrar Kaçıran Kadınlarda Pelvik Taban ve Abdominal Kas Eğitimin Etkisinin İdrar Kaçırma Şiddetine Göre İncelenmesi, Havva Sümeyye Özer, Yüksek lisans tezi, 2019.
Meme kanser cerrahisi sonrası radyoterapi döneminde egzersiz uygulamalarının sanal gerçeklik temelli egzersiz eğitimi ile karşılaştırılması Meme kanser cerrahisi sonrası radyoterapi döneminde egzersiz uygulamalarının sanal gerçeklik temelli egzersiz eğitimi ile karşılaştırılması, Gazi Üniversitesi, İlknur Onurlu Doktora tezi, 2020.
Kadınlarda menstrual döngünün farklı fazlarında omuz propriyosepsiyon, fonksiyonel performans, yorgunluk, fiziksel aktivite ve depresyon düzeylerinin karşılaştırılması Alkan-Yılmaz ZB. (2017) Kadınlarda menstrual döngünün farklı fazlarında omuz propriyosepsiyon, fonksiyonel performans, yorgunluk, fiziksel aktivite ve depresyon düzeylerinin karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Preterm bebeklerde oral motor gelişim ile motor gelişim arasındaki ilişkinin incelenmesi Erol E. Preterm bebeklerde oral motor gelişim ile motor gelişim arasındaki ilişkinin incelenmesi – Yüksek Lisans Tezi, 2016.
. İnmeli hastalarda nörogelişimsel tedaviye ek olarak uygulanan robotik ve konvansiyonel yürüme eğitiminin denge, mobilite ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi Kayabınar E. İnmeli hastalarda nörogelişimsel tedaviye ek olarak uygulanan robotik ve konvansiyonel yürüme eğitiminin denge, mobilite ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi – Yüksek Lisans Tezi, 2016.
Preterm Bebeklerde Duyusal İşlemleme İle Motor Gelişim Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Çelik Hİ. Preterm Bebeklerde Duyusal İşlemleme İle Motor Gelişim Arasındaki İlişkinin İncelenmesi – Yüksek Lisans Tezi, 2016.
Periferal vestibüler hipofonksiyonlu hastalarda görev odaklı eğitimin denge ve yürüme üzerine etkilerinin incelenmesi. Aydın-Apaydın Y. Periferal vestibüler hipofonksiyonlu hastalarda görev odaklı eğitimin denge ve yürüme üzerine etkilerinin incelenmesi. (Devam Eden Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara
Baş -Boyun Kanseri Tanılı Hastalarda Radyoterapi Sırasında Ve Sonrasında Uygulanan Ev Temelli Egzersiz Programının Etkilerinin İncelenmesi Baş -Boyun Kanseri Tanılı Hastalarda Radyoterapi Sırasında Ve Sonrasında Uygulanan Ev Temelli Egzersiz Programının Etkilerinin İncelenmesi, Burak Ertürk (devam ediyor)
Meme Koruyucu Cerrahi Geçiren Hastalarda Telerehabilitasyonun Meme Lenfödemi Üzerine Etkisinin İncelenmesi Meme Koruyucu Cerrahi Geçiren Hastalarda Telerehabilitasyonun Meme Lenfödemi Üzerine Etkisinin İncelenmesi, İdil Esin Yavuz (devam ediyor)
Rotator manşet lezyonu olan hastalarda skapular kas enduransının kas kuvveti, ağrı ve fonksiyon ile ilişkisi Sözlü U. (2016) Rotator manşet lezyonu olan hastalarda skapular kas enduransının kas kuvveti, ağrı ve fonksiyon ile ilişkisi (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara
Preterm ve Erken Preterm Riskli Bebeklerin Motor Performanslarının Değerlendirilmesi ve Uygulanan Aile Temelli Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımlarının Etkisinin Karşılaştırılması Koçyiğit MF. Preterm ve Erken Preterm Riskli Bebeklerin Motor Performanslarının Değerlendirilmesi ve Uygulanan Aile Temelli Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımlarının Etkisinin Karşılaştırılması – Yüksek Lisans Tezi, 2016.
Manuel Lenf Drenajının Kardiyorespiratuar Cevaplar, Ağrı Eşiği, Çevre Ölçümü Ve Yorgunluk Üzerine Akut Etkileri. Murat Esmer, Yüksek lisans tezi, 2017
.Multipl Skleroz’da mesane fonksiyonlarının etkilenim şiddetine göre yürüme, denge, düşme ve pelvik taban kas kuvvetinin karşılaştırılması. Multipl Skleroz’da mesane fonksiyonlarının etkilenim şiddetine göre yürüme, denge, düşme ve pelvik taban kas kuvvetinin karşılaştırılması. Halime Ceren Yıldız, Yüksek lisans tezi, 2018
5.Evre I bilateral alt ekstremite lenfödeminde diz ekleminin propriosepsiyon duyusunun incelenmesi 5.Evre I bilateral alt ekstremite lenfödeminde diz ekleminin propriosepsiyon duyusunun incelenmesi, Buse KÜPELİ, Yüksek lisans tezi, 2018
Cervical stability training with and without core stability training for patients with cervical disc herniation A randomized single blind study, B. BÜYÜKTURAN, A. GÜÇLÜ GÜNDÜZ, Ö. BÜYÜKTURAN, Y. DADALI, S. BİLGİN, and E. E. KURT, “Cervical stability training with and without core stability training for patients with cervical disc herniation A randomized single blind study,” European Journal of Pain, vol. 21, no. 10, pp. 1678–1687, Nov. 2017.
Multipl skleroz'lu hastalarda denge ile "core" stabilite ve gövde pozisyon duyusu arasındaki ilişkinin incelenmesi Özkan, T. (2016) Multipl skleroz'lu hastalarda denge ile "core" stabilite ve gövde pozisyon duyusu arasındaki ilişkinin incelenmesi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Sitolojik incelemeler Hazır kesitler boyanmış halde getirilmelidir.
Polimer Mol Kütlesi Dağılımı Tayinleri
Periferal vestibüler hipofonksiyonlu hastalarda vertigo, 'dizziness' ve denge bozukluğunun fiziksel aktive düzeyi, günlük yaşam aktiviteleri ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin incelenmesi Aydın, Y.(2016) Periferal vestibüler hipofonksiyonlu hastalarda vertigo, 'dizziness' ve denge bozukluğunun fiziksel aktive düzeyi, günlük yaşam aktiviteleri ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin incelenmesi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara
Bilgisayarlı Dinamik Oturma Denge Eğitim Sistemi (Sitting Balance System - SBS) Geliştirilmesi Bilgisayarlı Dinamik Oturma Denge Eğitim Sistemi (Sitting Balance System - SBS) Geliştirilmesi, Gökhan Yazıcı, Arzu Güçlü Gündüz, Melek Volkan Yazıcı. 2018 -2019
Lenfödem İçin Hasta İhtiyaçları İ ndeksi (patient benefits indexlymphedema)’nin Türkçe geçerlilik güvenilirlik çalışması Lenfödem İçin Hasta İhtiyaçları İ ndeksi (patient benefits indexlymphedema)’nin Türkçe geçerlilik güvenilirlik çalışması, Elif Duygu, Yüksek lisans tezi, Danışmanlar: Yeşim Bakar, İlke Keser, 2016.
Kemoterapi Toksisite, Kas Kuvveti, Duyu, Denge ve Endurans Üzerine Etkisi Kemoterapi Toksisite, Kas Kuvveti, Duyu, Denge ve Endurans Üzerine Etkisi, Fatma Büşra Bengüboz, Yüksek lisans tezi, 2020
Kronik Venöz Yetmezlik Şiddetine Göre Ayak Fonksyonel Düzeyi, Pedobarografik Ölçüm Ve Yaşam Kalitesinin Karşılaştırılması Kronik Venöz Yetmezlik Şiddetine Göre Ayak Fonksyonel Düzeyi, Pedobarografik Ölçüm Ve Yaşam Kalitesinin Karşılaştırılması Hilal Utkan Bergüz (devam ediyor)
Kronik Venöz Yetmezlik Hastalarında Egzersizin Venöz Kan Akış Hızı, İnflamatuar Belirteçler, Egzersiz Kapasitesi, Baldır Kas Enduransı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri Kronik Venöz Yetmezlik Hastalarında Egzersizin Venöz Kan Akış Hızı, İnflamatuar Belirteçler, Egzersiz Kapasitesi, Baldır Kas Enduransı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri, Elif Sakızlı Erdal, Doktora tezi, (devam ediyor)
Baş boyun kanserlerinde fizyoterapi ve rehabiltiasyon uygulamalarının etkisinin incelenmesi Baş boyun kanserlerinde fizyoterapi ve rehabiltiasyon uygulamalarının etkisinin incelenmesi, Gazi Üniversitesi, Kadirhan Özdemir Doktora tezi, 2019.
The effects of Pilates on balance mobility and strength in patients with multiple sclerosis, A. GÜÇLÜ GÜNDÜZ, S. ÇITAKER, C. İRKEÇ, B. NAZLIEL, and H. Z. BATUR ÇAĞLAYAN, “The effects of Pilates on balance mobility and strength in patients with multiple sclerosis,” Neurorehabilitation, pp. 0–0, Jan. 2014.
Does correcting position and increasing sensorial input of the foot and ankle with Kinesio Taping improve balance in stroke patients . Gokhan, Y., GÜÇLÜ GÜNDÜZ, A., Bayraktar, D., Songul, A., Bijen, N., Muhammed, K., … Ceyla, I. (2015). Does correcting position and increasing sensorial input of the foot and ankle with Kinesio Taping improve balance in stroke patients . NeuroRehabilitation, 36(3), 345–353.
Prostat kanseri tanılı hastalarda uyku kalitesi, yorgunluk, yaşam kalitesi, fiziksel aktivite, alt ekstremite fiziksel fonksiyonları, denge ve mobilite arasındaki ilişkinin incelenmesi. Prostat kanseri tanılı hastalarda uyku kalitesi, yorgunluk, yaşam kalitesi, fiziksel aktivite, alt ekstremite fiziksel fonksiyonları, denge ve mobilite arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kadirhan Özdemir, Yüksek lisans tezi, 2015.
Meme kanseri tanılı hastalarda lenfödem ile temporomandibular eklem disfonksiyonu ilişkisinin araştırılması. .Meme kanseri tanılı hastalarda lenfödem ile temporomandibular eklem disfonksiyonu ilişkisinin araştırılması. Arife Akbulut, Yüksek lisans tezi, 2020
Gaz kromatografi cihazı TCD detektörlüdür. Düşük karbon sayılı organik bileşiklerin ve inorganik bileşenlerin analizinde kullanılmaktadır. Cihaz, dehidrojenasyon reaksiyonların yürütüldüğü reaktör çıkışına bağlıdır. Fizisorpsiyon cihazı reaksiyon uygulamaları için hazırlanan katalizörlerin karakterizasyon çalışmalarında kullanılmaktadır. Reaksiyon uygulamaları dışında laboratuvarımızda EP (electroless plating) yöntemiyle metalik membran hazırlama çalışmaları da yürütülmektedir
Nano/mikro fiber malzeme sentezi
Malzeme yüzey analizi; morfoloji ve nanomekanik analiz
Deneysel sepsis modeli
PEM yakıt pilleri için membran geliştirilmesi
biyogaz üretimi
Yakıt pili testleri yapılabilmekte
Çözelti hazırlama
Polistiren kil nanokompozitin sentezi ve karakterizasyonu ÖNEY, F. (2011) Polistiren kil nanokompozitin sentezi ve karakterizasyonu YL
H2’ ce zengin gaz karışımlarından CO’ in seçici oksidasyonu
CO oksidasyonu
Ureter obstrüksiyonu modeli
Ağrı modelleri
Fenol oksidasyonu, Etanol dönüşüm reaksiyonları, alkollerin seçici oksidasyonu reaksiyon çalışmaları,
Yarı-kesikli bir stiren polimerizasyon reaktörünün bulanık kontrol yöntemi ile sıcaklık kontrolü ALTINDAL, S. (2009) Yarı-kesikli bir stiren polimerizasyon reaktörünün bulanık kontrol yöntemi ile sıcaklık kontrolü YL
Yarı kesikli bir polimerizasyon reaktörünün genetik algoritma kullanılarak enelleştirilmiş öngörmeli kontrolü ERÇEK, E. (2010) Yarı kesikli bir polimerizasyon reaktörünün genetik algoritma kullanılarak enelleştirilmiş öngörmeli kontrolü YL
Klimatik oda içerisinde ısıtma cihazlarının ısıl perfonnans testleri
MCM 41 vb. gözenekli malzeme sentezi ve karakterizasyon çalışmaları
Katalizör ve adsorpsiyon çalışmaları için Sütunlu kil
Polimetil metakrilat/çinko oksit nanokompozit sentezi ve karakterizasyonu GHADIRI, H. (2017) Polimetil metakrilat/çinko oksit nanokompozit sentezi ve karakterizasyonu YL
Boy uzunluğu ölçümü
İstenilen 2 Teta Aralığında XRD Desen Çekimi ve XRD Desen Analizi Pikleri Türünün ve İndislerinin Belirlenmesi
Polistiren/çinko oksit nanokompozit sentezi ve karakterizasyonu KOÇ ARPACI, D. (2014) Polistiren/çinko oksit nanokompozit sentezi ve karakterizasyonu YL
Yakıt hücresi anot ve katod reaksiyonlarının testi
CH4’ ün toplam oksidasyonu
metanın kuru reforlanma reaksiyonu katalitik aktivite testleri,
grafen sentezi, katalizör/sorbent hazırlama
Alzheimer modeli, iskemi reperfüzyon modeli
Mekanik test numunesi (çekme, çarpma, yorulma, çentik darbe vb.) üretimi
Seyrelme ısısı, sıvı sıvı faz dengesi, yağ analizi gibi mühendislik deneyleri yapılmaktadır
SBA-15
Nanomalzemelerin yüzey modifikasyonu
H2S Seçici oksidasyonu katalitik aktivite testleri
CO2’ in hidrojenasyonu
In vitro biyoaktivite çalışmaları (antioksidan aktivite, enzim inhibasyonu)
Fitokimyasal çalışmalar (ekstraksiyon, distilasyon, çeşitli kromatografik teknikler, sekonder metabolit izolasyonu)
In vivo biyolojik aktivite çalışmaları (antiülser, yara iyi edici, sitotoksik, antiinflamatuvar aktivite)
Çocuk CPR Maketi ile Gerçekçi CPR uygulamasının değerlendirilmesi Ventilasyon ile gerçekçi göğüs yükselişi ve inişi Kalp basısının hızı ve derinliğinin kontrolü Çocuklarda CPR Uygulaması
Çocuk Maketi ile Silme banyosu, sıcak soğuk uygulama, pozisyon verme
0-1 Yaş Bebek Maketi ile ilaç uygulamaları, fizik muayene, silme banyosu, sıcak soğuk uygulama, pozisyon verme Üriner kateter uygulaması, NG ve OG ile besleme Genital organ değişimi İlaç Uygulamaları, sıvı izlem, veri toplama, heimlich uygulaması
CO’ in hidrojenasyonu
İlaç Adayı Bileşiklerin İzolasyonu
Temel in vitro deneyler
Aktivite deneyleri
HPLC analizleri
Biyoteknolojik Çalışmalar
Çeşitli fitokimyasal çalışmalar
Doğal Kaynaklardan Biyolojik Aktivite Yönlendirmeli Fraksiyonlama (BAYF) çalışmaları
Doğal Kaynaklardan Biyolojik Aktivite Yönlendirmeli Fraksiyonlama (BAYF) çalışmaları
Aromaterapötik uçucu yağlar ve sabit yağların değerlendirilmesi
Bebek Simülasyon Maketi ile Yaşam bulguları takibi, monitör ile izlem Akciğer, kalp, bağırsak sesleri dinleme, Seslendirme yapabilme, Veri toplama, fizik muayene ve bakım uygulamalarında kullanım
Sitimülasyon kiti (elektronik donanım) ve  hastabaşı monitörü ile Vital bulguların, vücut seslerinin stimülasyonu, programlanmış senaryoların uygulanması ve monitorize edilmesi
The Development of a Self-Evaluation Scale for Simulation Laboratory Practices (Uygulama tarihleri 05 Mart-15 Mayıs 2018)
Determining the effect of periodic training on the basic psychomotor skills of nursing students.  Öztürk, D., Çalışkan, N., Baykara, Z. G., Karadağ, A., Karabulut, H. (2015). Determining the effect of periodic training on the basic psychomotor skills of nursing students. Nurse education today, 35(2), 402-407.
Effect of web-based education on nursing students' urinary catheterization knowledge and skills. Öztürk, D., Dinç, L. (2014). Effect of web-based education on nursing students' urinary catheterization knowledge and skills. Nurse education today, 34(5), 802-808.
The Effect of Simulation Training on the Learning of Some Psychomotor Skills by First Year Nursing Students: The Case of Turkey. Procedia ? Karadağ A, Çalişkan N, Korkut H, Öztürk D. The Effect of Simulation Training on the Learning of Some Psychomotor Skills by First Year Nursing Students: The Case of Turkey. Procedia ? Social and Behavioral Sciences, Science Direct, 2012.
5-6 Yaş Çocuk Simülasyon Maketi ile Yaşam bulguları takibi, monitör ile izlem Akciğer, kalp, bağırsak sesleri dinleme, Seslendirme yapabilme,
Prematüre Bebek Maketi IV Kateter uygulaması, Exchange transfüzyon, konjenital anomalilerin gözlem ve bakımı Veri toplama, Fizik Muayene
Nanoteknolojik yöntemlerle ince film kaplama imkanına sahibiz. Ayrıca nanobiyolojik yara sargı malzemeleri vb nanobiYolojik ma|zemeler de üretilme kabiliyetine sahibiz. Özetle ileriteknoloji malzemeler, nano, ince film kaPlamalar laboratuarımızda yapılabilmektedir.
İlaç etken maddelerinin spektrofotometik, voltametrik ve potansiyometrik yöntemlerle incelenmesi
Bebek CPR Maketi ile Gerçekçi CPR uygulamasının değerlendirilmesi Ventilasyon ile gerçekçi göğüs yükselişi ve inişi Kalp basısının hızı ve derinliğinin kontrolü 0-1 Yaş CPR Uygulaması
Pediatric Simulation on Skill Performance:  Students’ Views About The Effects and The Recommendations to Improve (2016-2017 Bahar Dönemi)
Yaşam Bulguları takibi, monitör ile İzlem Akciğer, kalp, bağırsak sesleri dinleme, Seslendirme yapabilme,
Polistiren/magnezyum hidroksit nanokompozit sentezi ve karakterizasyonu OUJİ, H. (2013) Polistiren/magnezyum hidroksit nanokompozit sentezi ve karakterizasyonu YL
Yenidoğan Maketi ile Silme banyosu, sıcak soğuk uygulama, pozisyon verme, ekstremite hareketleri, yenidoğan fiziksel değerlendirmesi Topuk Kanı alma, Gelişimsel kalça displazisi değerlendirme, ilaç uygulamaları
Termogravimetrik Analiz 25"C /1600"C arasında Termal Analiz N, Ar ve Hava Atmosferinde yapılabilmektedir.
Leica DM6000 M optik metal mikroskobu İnce film, katı numune yüzeyleri ile mikro ve nano yapıların incelenmesinde kullanılmaktadır. x, y ve z eksenlerinde hareket ettirilebilen ve 6”x6” boyutunda numune yerleştirmeye imkan veren sistem, x2000 büyütme sağlayabilmektedir
Hidrobiyoloji çalışmaları
Ekotoksikoloji çalışmaları
Fourier Dönüşümlü Kızılötesi (FTIR) Spektrometre Sistemi FTIR (Fourier Transform Infra Red), kırmızı altı spektroskopi için tercih edilen bir yöntemdir. IR spektroskopide, IR radyasyon malzemeden geçer. Radyasyonun bir kısmı malzeme tarafından soğurulur ve bir kısmı ise direk olarak malzemeden geçer. Sonuç spektrum, malzemenin parmak izidir ve moleküler soğurma ve geçirmeyi gösterir. Aynen bir parmak izinde olduğu gibi, farklı malzemeler aynı IR spektruma sahip olamaz. Bu da IR spektroskopiyi çeşitli tipteki analizler için yararlı hale getirir
. Genel Biyoloji, Genetik, Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, Histoloji konularında araştırmalar
Mikroorganizmaların geliştirilmesi
Bakteri, küf, bitki, mikroskobik canlıların mikroskop ile görüntülenme için hazırlanması
Dektak 150 Yüzey Profilometresi Tarayıcı iğnenin (stylus) üzerinde gezdiği yüzeydeki basamak yüksekliklerini algılayarak film kaplı olan ve olmayan bölgelerdeki yükseklik farkı yardımıyla nanometre hassasiyetinde film kalınlığını belirleyebilmektedir. Ayrıca sistem yardımıyla, yüzeyin biçimi, düzlükler, pürüzlülük ve dalgalanmalar incelenebilmekte ve basamak yüksekliği ölçülebilmektedir. Dektak 150 profilometre sistemi, katı formdaki yarıiletken, yalıtkan, metal, kompozit vb. pek çok malzemenin yüzey analizinde kullanılabilmektedir.
BiyoçeşitIilik çalışmaları
LED & Aydınlatma Ürünü Karakterizasyon Sistemi GO-2000, ışık kaynağını döndürme özelliğine sahip bir goniofotometredir ve aynı anda CIE standardı B-β ve C-γ koordinat sistemi ölçümünü uygulayabilir. HAAS-2000 SPEKTRORADYOMETRE; Tekli LED veya LED modülünün fotometrik, kolorimetrik ve elektriksel parametreleri test sistemidir
QEPVSI-b Kuantum Verimliliği Ölçüm Sistemi Bilgisayar kontrollü ve diğer gerekli elektronik bileşenlere sahip fotometre kullanılarak dedektörler için dalgaboyu-voltaj ve dalgaboyu-harici kuantum verimliliği değerlerini ölçen sistemdir
Spektroskopik Elipsometri sistemi Foton enerjisine bağlı (∆,Ψ) ölçümü yapılmaktadır. Bu ölçüm sonucu Delta&Psi Yazılımı kullanılarak modelleme yapıldığında numunelere ait optik sabitlerin (kırılma indisi, sönüm sabiti) ve film kalınlığının belirlenmesi gibi analizler yapılabilmektedir. Örnekler: Metal-oksit metal-nitrür, ince filmler, epitaksiyel tek kristal ince filmler,…
I-V ve C-V Ölçüm Düzenekleri Malzemeye uygulanan farklı gerilimler altında elektriksel ölçümler yapılabilmektedir. Bu düzenekler ile malzemelerin doyum akımı, seri direnci, idealite faktörü ve özdirenç gibi birçok elektriksel parametreleri hakkında bilgi edinilebilir. Aydınlık ve karanlık ortamda I-V karakteristikleri ölçülebilmektedir. Ayrıca tüm ölçümler sistemde bulunan Cryostat sayesinde sıcaklığa bağlı (77 K-400 K) olarak yapılabilmektedir
Güneş Simülatörü Düzeneği AM1.5 standardın da ölçüm yapan güneş simülatörüne sahiptir. Ölçüm esnasında, 1- güneş altındaki güneş radyasyon yoğunluğu 1000 W/m2 olacak şekilde kalibrasyonu sağlanmaktadır. Güneş simülatörü düzeneği I-V ölçüm düzeneğine entegre edilerek numunenin güneş altındaki I-V karakteristikleri belirlenmektedir
Optik Güç ve Enerji Ölçme Sistemi Güneş hücreleri üzerine düşürülen ışığın miktarı ölçülebilmektedir. Sistemde bulunana monitör yardımıyla ölçüm birimi, ölçüm noktası sayısı, ölçülecek güç çeşidi, istatistiksel hesaplar ve ölçüm şekli gibi değişkenler ayarlanabilmektedir. Pyranometre ile de yine güneş miktarını ölçülebilmektedir. Ayrıca pyranometre, nem, sıcaklık ve rüzgar ölçümlerinde de kullanılabilmektedir
III-V grup tabanlı optoelektronik aygıtlar için alttaşlar
Anabilim Dalımız Fizik Laboratuvarlarında yapılan deneylere (http://gef-matematikfen-fizik.gazi.edu.tr/posts/view/title/deney-kilavuzlari-28991) adresinden ulaşılabilir.
Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) yüksek çözünürlüklü bir yüzey analiz tekniği AFM ile yüzey tarama alanına bağlı olarak; iki boyutlu ve üç boyutlu yüzey görüntüleri, yüzey pürüzlülüğü ve tanecik boyutu elde edilebilmektedir. Örnekler: Katı formdaki yarıiletken, yalıtkan, metal, kompozit vb. pek çok malzemenin yüzey analizinde kullanılabilmektedir
İkincil İyon Kütle Spektrometresi (SIMS) Sistemi Ppm aralığında derinlik profili ile atomik homojenlik ve yüzey özellikleri hakkında bilgi veren elementel analiz tekniğidir. SIMS, numuneleri birkaç keV enerjili odaklanmış birincil iyon ışını ile püskürtülüp, numunelerin yüzeyinden yayılan ikincil iyonları analiz ederek katı yüzeyler hakkında elementel ve moleküler bilgi elde edinilmesini sağlar
Diferansiyel Termal Analiz 25"C /1600"C arasında Termal Analiz N, Ar ve Hava Atmosferinde yapılabilmektedir.
Derin Seviye Geçiş Spektroskopisi (DLTS) Sistemi Yarıiletkenlerde derin seviyelerin elektriksel karakterizasyonunu yapabilen kapasitans tekniğidir. Teknik sıcaklığın bir fonksiyonu olarak iki boyutta pozitif ve negatif pikler olarak bir kristalde tuzakların spektrumunu göstermeyi amaçlamaktadır. Teknik aynı zamanda kusurları hızlı, hassas ve kolayca analiz imkânı vermektedir. Derin seviyelerle ilişkin derin seviye yoğunluğu, termal kesit, enerji seviyeleri ve uzaysal dağılım gibi önemli parametreler hakkında bilgi verir
Besiortamları ve çeşitli çözeltilerin hazırlanması
UV-VİS Spektrometresi Ultraviyole ve görünür ışınların absorbsiyon ölçümleri çok sayıda inorganik ve organik bileşiğin kantitatif analizinde yaygın olarak kullanılmaktadır
Fotolüminesans (PL) Spektroskopisi PL Spektroskopisi ile uyarım ışığının dalga boyu arzu edilen değere sabitlenip, ışınım monokromatörü yardımıyla ışınım şiddetinin dalga boyu bağımlılığı algılanabileceği gibi (ışınım spektroskopisi); algılanması istenen ışınımın dalga boyu ışınım monokromatöründe sabitlenip, ışınımın şiddetinin uyarım ışığının dalga boyuna bağımlılığı ölçülebilir (uyarım spektroskopisi). Numuneye zarar vermeyen bu ölçüm tekniğinin, minör taşıyıcı özellikleri hakkında bilgi sağlaması bakımından elektriksel karakterizasyon yöntemlerini tamamlayıcı bir yönü bulunmaktadır. Ayrıca bu sistem, hem maddenin temel fiziksel davranışlarını detaylı incelenmesine olanak vermesi bakımından, hem de üretilen çok katmanlı yapıların çeşitli yönlerden kalitesini ortaya çıkarmak açısından hızlı bir test tekniğidir
Gaz Sensörü Test Sistemi Numunelerin bütan gazına duyarlı ölçümleri yapılmaktadır. Bu ölçüm sonucunda numunelerin sensör özellikleri (akım-gerilim, sensör duyarlılığı, tepki süresi, harcanan güç vb.) analiz edilmektedir. Örnekler: Metal-oksit gaz sensörleri (SnO2, TiO2, In2O3 vb.)
Kyropoulos Tek Kristal Safir Büyütme sistemi Yüksek saflık ve kalitede, düşük kabarcık oranına sahip safir kristallerin büyütülmesine olanak verir. Katkılı ve katkısız kristaller çeşitli alanlarda kullanılabilmektedir
Elmas uçlu safir külçe oyma cihazı Mohs sertlik ölçeğine göre elmastan daha düşük sertlik derecesine sahip malzemelerden istenen yönelimlerde silindirik külçe oyularak çıkarılmaktadır. Örneğin: Safir kristali
Safir kesme cihazı Mohs sertlik ölçeğine göre elmastan daha düşük sertlik derecesine sahip malzemelerden enine veya boyuna dik olarak kesim yapabilmektedir
Genetik deneylerinde gösterilecek meyve sineklerinin yetiştirilmesi
Isıl termal buharlaştırma sistemi ile farklı katmanlarda ince filmler buharlaştırma tekniği Isıl termal buharlaştırma sistemi ile farklı katmanlarda ince filmler buharlaştırma tekniği ile kaplanabilmektedir. Örneklerin elektriksel analizlerini gerçekleştirebilmek için gerekli olan omik ve Schottky metal kontak metalizasyonları bu sistemler yardımıyla yapılabilmektedir
Anabilim Dalımız Fizik Laboratuvarlarında yapılan deneylere (http://gef-matematikfen-fizik.gazi.edu.tr/posts/view/title/deney-kilavuzlari-28991) adresinden ulaşılabilir.
Anabilim Dalımız Fizik Laboratuvarlarında yapılan deneylere (http://gef-matematikfen-fizik.gazi.edu.tr/posts/view/title/deney-kilavuzlari-28991) adresinden ulaşılabilir.
XRD sistemi ile kaynakta oluşturulan X-ışınları malzeme üzerinde kırınıma uğratılarak dedektör tarafından toplanması • Toz XRD sistemi ile kaynakta oluşturulan X-ışınları malzeme üzerinde kırınıma uğratılarak dedektör tarafından toplanması sağlanır. Sistemimizde bulunan katıhal dedektörü ile çok kısa sürelerde (3-5 dk.) ölçüm alınabilmektedir. Çıktı olarak verilen şiddet-2θ dağılımını Match ve Sax programları kullanılarak detaylı analizi yapılabilmektedir. Örnek olarak tüm Metal-Oksit ince filmler, amorf, polikristal ve toz malzemeler toz XRD tekniği ile detaylı bir şekilde incelenebilir
Dönel kaplayıcı (spin coater) sistemi Belirli bir viskoziteye sahip akışkan malzemelerin numune yüzeyine damlatılarak yüksek hızda döndürülmesi ile ince film kaplanmasında kullanılmaktadır. Sistem 6000rpm’e kadar arttırılan dönme hızına sahiptir. Döndürme hızı, süresi ve artış hızı, istenilen film kalınlığı ve homojenliğine ulaşılabilmesi için kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir. Sistemde vakumlu numune tutucu başlık bulunmaktadır. Sıvı formdaki organik ve inorganik malzemelerin kaplaması, litografi süreçlerinde fotorezist malzemenin yüzeye kaplanması sağlanmaktadır
Maske hizalama (litografi) sistemi Fotomaske ve üzerinde desen oluşturulacak numunenin birbirine hizalanmasında ve fotorezist kaplanmış numune yüzeyinin UV ışık (365 nm) yardımıyla pozlanmasında kullanılmaktadır. Sistemde, hassas hizalama işlemi için optik mikroskop bulunmaktadır. Ayrıca, x, y ve z doğrultularında bağımsız olarak hareket eden numune tutucu yer almaktadır. Sistem, maksimum 4 inç çaplı numunelerin fotolitografi işleminde kullanılabilmektedir. Farklı yüzeyler üzerinde mikro boyutlu aygıt üretiminde kullanılan bu sistem yardımıyla elde edilen çözünürlük, vakum kontak modunda <0,8 μm, yumuşak kontak modunda 2 μm ve sert kontak modunda ise 1 μm civarındadır. Güneş hücresi, LED ve fotodedektör aygıt fabrikasyonları maske hizalama sistemi yardımıyla gerçekleştirilmektedir
PixDro LP50 Inkjet Material Printer ile sensor
Eş-Püskürtme Sistemi ile farklı malzemelerin alaşımlanarak alttaşlar üzerine homojen bir şekilde kaplanması Eş-Püskürtme Sistemi ile farklı malzemelerin alaşımlanarak alttaşlar üzerine homojen bir şekilde kaplanmasına olanak sağlamaktadır
Bağımsız Yürüyebilen Serebral Palsili Çocuklarda Alt Gövde ve Pelvis İçin Kullanılan Dinamik Elastik Ortezin Denge ve Yürüyüş Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi Bezgin S, Bağımsız Yürüyebilen Serebral Palsili Çocuklarda Alt Gövde ve Pelvis İçin Kullanılan Dinamik Elastik Ortezin Denge ve Yürüyüş Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi, 07.05.2019, Doktora Tezi
Üriner Sistem Taş Analizleri
Diferansiyel Taramalı Analiz - 150"C / 600"C Arasında Termal Analiz N, Ar ve Hava Atmosferinde yapılabilmektedir.
STM/AFM cihazı İletken numuneler için çok uygun bir görüntüleme yöntemidir. İletken bir uç kullanılır, uç yüzeye nanometrenin yaklaşık onda biri kadar yaklaştırılır, iletken uç ile iletken numune yüzeyi arasında 1 Volt kadar bir öngerilim uygulanır. Bu mesafede uç ile yüzey atomları arasında elektron tünellemesi olur (elektron akışı). Tünelleme akımını sabit tutmak için uç ile yüzey arasındaki mesafe devamlı kontrol edilir (ayarlanır). Uç tarama sırasında iki boyutta (x,y yönünde) harekete sahiptir, aynı zamanda yüzeye olan mesafesi de değişerek (z yönünde) üç yönde de hareket edebilir. Böylece STM/AFM yardımı ile incelenen yüzeyin elektronik ve atom yapısı hakkında bilgi ve görüntü elde edilir
Ge tek kristalinin temel uygulama alanları Ge tek kristalleri Czochralski tekniği ile başarılı olarak büyütülebilmekte ve bir çok elektro-optik aygıtta veya aygıtın gelişiminde kullanılmaktadır. Czochralski yöntemi tek kristal malzemeleri büyütmek için dünyada en çok tercih edilen ve tartışmasız en gelişmiş kristal üretim yöntemlerindendir. Bu yöntem, eritilmiş çoklu kristal malzemenin, bir rehber kristal eşliğinde çekilerek büyütülmesi sürecine dayanır. Gazi Fotonik’te bulunan PVA Tepla CGS-Lab Ge hacimli tek-kristal büyütme sistemi kullanılarak, Germanyum tek-kristal külçeleri büyütülebilmektedir
Kızılötesi otik sistemler için pencere ve mercekler
Anabilim Dalımız Fizik Laboratuvarlarında yapılan deneylere (http://gef-matematikfen-fizik.gazi.edu.tr/posts/view/title/deney-kilavuzlari-28991) adresinden ulaşılabilir.
Lake Shore 7700 Serisi Yüksek Empedans Hall Etkisi Sisteminde Vander Pauw geometrisi kullanılarak, 20 – 350 K sıcaklık ve 0 – 1.5 Tesla manyetik alan aralığında, Özdirenç ve Hall Etkisi ölçümleri gerçekleştirilmektedir. Yapılan bu ölçümler sonucunda; istenilen sıcaklık ya da manyetik alan değerlerinde numuneye ait Özdirenç, İletkenlik, Hall Katsayısı (Numunenin Tipi), Taşıyıcı Yoğunluğu ve Mobilite değerleri elde edilir. Ölçümü yapılacak yarıiletken malzemelerde kontakların ohmik özellik göstermesi, ölçülen verinin tamamının numuneden kaynaklandığının, kontakların sonuca bir katkı getirmediğinin kabulü açısından önemlidir. Bu amaçla ölçüme başlanmadan önce numunenin I-V ölçümleri alınarak numunenin ohmik karakteristik sergileyip sergilemediği kontrol edilir
Dry Etching (Kuru Aşındırma) sisteminde Yüzeyden tabaka kaldırmak için plazma veya asitlenme oluşturan gaz kaynakları kullanılır. Bu sistemlerde gerçekleşen reaksiyonlar; yüksek kinetik enerjili parçacık demetleri veya kimyasal reaksiyonlar ya da her ikisinin kombinasyonu kullanılarak aşındırma işlemi gerçekleştirilir. Mevcut Sistemimizde dakikada yaklaşık 10 nm değerinde bir tabaka aşındırma işlemi yapılır
Sputtering (Püskürtme) sistemlerinde ile metal ve metal olmayan malzemelerin farklı alttaşlar üzerine ince film kaplamaları Sputtering (Püskürtme) sistemlerinde ile metal ve metal olmayan malzemelerin farklı alttaşlar üzerine ince film kaplamaları yapılabilmektedir. Güneş hücreleri, farklı amaçlı kullanılan (gaz, nem, vb.) sensörler ve dedektörler gibi elektronik devre elemanlarının üretilmesinde gereklilik duyulan ince film katmanları, kalınlıkları nanometre hassasiyetle takip edilerek gerçekleştirilebilmektedir
X-Işını Fotoelektron Spektroskopisi (XPS) Sistemi Malzemelerin yaklaşık 4 nm derinlikte yüzey katmanının bileşimini ve oranını araştırmak için etkili bir tekniktir. Malzemelerin yüzeyi ile ilgili olarak bizlere atomik ve moleküler bilgiler verir. Metod; katı örnekleri uyaran bir x-ışın demeti kullanarak fotoelektronların saçılmasını sağlar. Çekirdek seviyelerinin incelenmesi ve yayılan çekirdek fotoelektronların analiz edilmesiyle numune yüzeyinin bileşimi hakkında bilgi verir. Aşağıdaki sorulara cevap bulmamızı sağlar; - Numune yüzeyinde hangi elementler bulunuyor? - Bu elementlerin hangi seviyeleri mevcut? - Farklı seviyelerde bulunan farklı elementlerden ne kadar mevcut?
Milli kayakçılarda bazı kayma tekniklerinin incelenmesi
Voleybolda altyapıda smaç vurusunun incelenmesi
Futbolda kinematik analizler yapılan çalışmalardandır
çevresel kirleticiler çalışmaları
Bu laboratuvarda bulunan cihazlar kullanılarak ayrıca film oluşturma ve 3D yazıcı ile üretim de gerçekleştirilmektedir.
Genetik polimorfizm ve sitogenetik analizler
kromozal aberasyon
Depremlerin oluş saati, yeri, derinliği, büyüklüğü gibi deprem parametrelerinin belirlenmesi
XRD sistemi ile kaynakta oluşturulan X-ışınları hedef malzemede kırınıma uğratılarak detektör tarafından toplanması Yüksek çözünürlüklü XRD sistemi ile kaynakta oluşturulan X-ışınları hedef malzemede kırınıma uğratılarak detektör tarafından toplanması sağlanır. Çalışma mantığı temelde Bragg Yasasına dayanır. Çıktı olarak şiddet-2θ dağılımını verir. Eva programı yardımı ve yarı deneysel formüller ile malzemenin analizi, Leptops programı ile modelleme yapılabilir. Örnek olarak tüm tek kristal ince filmler HRXRD tekniği ile detaylı bir şekilde incelenebilir
Moleküler demet epitaksi (MBE) sistemi Yüksek kalitede ince film tek kristallerin büyütülmesinde kullanılmaktadır. Sistem, yüksek vakum ortamı ve yüksek saflıktaki kaynak malzemelerini kullanarak kalınlık, katkı ve alaşım oranının hassas biçimde kontrol edildiği bileşik ve alaşım yapıdaki yarıiletken epitaksiyel filmlerin üretilmesini sağlamaktadır. Gazi-Fotonik’te bulunan V80H MBE sistemi, maksimum 3 inç çapa sahip alttaşlar üzerine, III-V grubu yarıiletken malzemelerini kullanarak n-tipi ve p-tipi katkılı katmanlar, kuantum kuyulu ve süper örgü yapılar ile LED, Güneş hücresi, Fotodedektör ve Yarıiletken lazer yapılarının büyütülmesine elverişlidir.
ilaç/farmasötik safsızlık ve etkileri
narkotik ve sigara vb. bağımlılık çalışmaları
İvme ölçer istasyonlarımızdan meydana gelen depremin belirli noktalarda yaratmış olduğu kuvvetli yer hareketi değerlerinin belirlenmesi
Anten ve güneş hücresi teknolojileri gibi iletken filmlere ihtiyaç duyulan birçok alanda kullanılmaya uygun
Vücut ağırlığı ölçümü
Kan basıncı ölçümü
Numune Yüzeyini Tarayarak Görüntü Elde Etmek 1 - 0.5-30 kV ve 15X- 100.000X Büyütme ile Görüntüleme Yapılabilmektedir. 2 - EDS Analizi, Noktasal Elemet Analizi, Çizgisel Element Analizi ve Haritalama
Parkinson hastalarında aerobik eğitimle kombine görev odaklı eğitimin nörotrofik faktörler, proinflamatuar sitokinler ve klinik motor semptomlar üzerine etkisi Söke, F. (2020) Parkinson hastalarında aerobik eğitimle kombine görev odaklı eğitimin nörotrofik faktörler, proinflamatuar sitokinler ve klinik motor semptomlar üzerine etkisi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Multipl skleroz hastalarında aerobik eğitimle kombine pilates eğitiminin biyokimyasal faktörler, fiziksel performans, yorgunluk ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin incelenmesi Özkul, Ç. (2017) Multipl skleroz hastalarında aerobik eğitimle kombine pilates eğitiminin biyokimyasal faktörler, fiziksel performans, yorgunluk ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin incelenmesi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
İnmeli hastalarda erken dönem nörogelişimsel bobath yaklaşımı sonuçlarının incelenmesi Yazıcı, G. (2017) İnmeli hastalarda erken dönem nörogelişimsel bobath yaklaşımı sonuçlarının incelenmesi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Bağımsız yürüyebilen serebral palsili çocuklarda alt gövde ve pelvis için kullanılan dinamik elastik ortezin denge ve yürüyüş parametrelerine etkisinin incelenmesi Bezgin S (2019) Bağımsız yürüyebilen serebral palsili çocuklarda alt gövde ve pelvis için kullanılan dinamik elastik ortezin denge ve yürüyüş parametrelerine etkisinin incelenmesi (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Distal radius uç kırıkları sonrası uzayan volar plak uygulamasının ağrı, fonksiyon ve yaşam kalitesi üzerine etkisi Sarı, M. (2020), Distal radius uç kırıkları sonrası uzayan volar plak uygulamasının ağrı, fonksiyon ve yaşam kalitesi üzerine etkisi (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
) Tekerlekli Sandalye ve Koşan Basketbol Sporcularının Omuz Kuvvet ve Propriyosepsiyonunun Karşılaştırılmas Çobanoğlu, G (2017) Tekerlekli Sandalye ve Koşan Basketbol Sporcularının Omuz Kuvvet ve Propriyosepsiyonunun Karşılaştırılması/ (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Ön çapraz bağ tamiri sonrası atrofi varlığının, kas kuvveti, propriyosepsiyon ve denge üzerine etkisi Suner-Keklik S (2017) Ön çapraz bağ tamiri sonrası atrofi varlığının, kas kuvveti, propriyosepsiyon ve denge üzerine etkisi (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Adölesan basketbolcularda kor antrenman programının kor kas dayanıklılığı, denge, çeviklik ve anaerobik güç üzerine etkisi Kafa N, Aksen-Cengizhan P, Erikoğlu-Örer G, Çobanoğlu G, Gökdoğan ÇM, Zorlular A, Akaras E, Güzel NA. Adölesan basketbolcularda kor antrenman programının kor kas dayanıklılığı, denge, çeviklik ve anaerobik güç üzerine etkisi (Turkiye Klinikleri J Sports Sci-Yayın Aşamasında)
“Reliability and validity of the timed 360 turn test in people with multiple sclerosis, F. SÖKE, A. GÜÇLÜ GÜNDÜZ, Ç. ÖZKUL, K. ÇEKİM, C. İRKEÇ, and B. KOÇER, “Reliability and validity of the timed 360 turn test in people with multiple sclerosis,” PHYSIOTHERAPY THEORY AND PRACTICE, pp. 0 –0, 2019.
The effects of early neurodevelopmental Bobath approach and mobilization on quadriceps muscle thickness in stroke patients, . A. GÜÇLÜ GÜNDÜZ, G. YAZICI, Ç. ÖZKUL, H. KÜÇÜK, H. Z. BATUR ÇAĞLAYAN, and B. NAZLIEL, “The effects of early neurodevelopmental Bobath approach and mobilization on quadriceps muscle thickness in stroke patients,” Turkish Journal Of Medical Sciences, vol. 49, no. 1, pp. 318 –326, Feb. 2019.
Effect of combined exercise training on serum brain derived neurotrophic factor suppressors of cytokine signaling 1 and 3 in patients with multiple sclerosis. ÖZKUL, Ç., GÜÇLÜ GÜNDÜZ, A., İRKEÇ, C., FİDAN, I., APAYDIN, Y., ÖZKAN, T., & YAZICI, G. (2018). Effect of combined exercise training on serum brain derived neurotrophic factor suppressors of cytokine signaling 1 and 3 in patients with multiple sclerosis. Journal of Neuroimmunology, 316, 121–129.
Multipl sklerozlu hastalarda yorgunluk ve fiziksel aktivite düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi Çekim, K. (2018) Multipl sklerozlu hastalarda yorgunluk ve fiziksel aktivite düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Spastik serebral palsili çocuklarda fonksiyonel ayak-ayak bileği kuvvetlendirme eğitiminin yürüyüş ve denge üzerine etkisinin incelenmesi Volkan-Yazıcı M (2019) Spastik serebral palsili çocuklarda fonksiyonel ayak-ayak bileği kuvvetlendirme eğitiminin yürüyüş ve denge üzerine etkisinin incelenmesi, (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Asemptomatik erkek bireylerde boyun ve sırt bölgesine uygulanan dinamik bantlamanın üst gövde postürü üzerine anlık etkisi Özsoy E (2019) Asemptomatik erkek bireylerde boyun ve sırt bölgesine uygulanan dinamik bantlamanın üst gövde postürü üzerine anlık etkisi / (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
The comparison of flexibility and isokinetic shoulder strength in wheelchair and able-bodied basketball players Cobanoglu G, Guzel NA, Seven B, SunerKeklik, Savas S, Kafa N. The comparison of flexibility and isokinetic shoulder strength in wheelchair and able-bodied basketball players (Turkiye Klinikleri J Sports Sci-Yayın Aşamasında)
Task oriented circuit training combined with aerobic training improves motor performance and balance in people with Parkinson s Disease, F. SÖKE, A. GÜÇLÜ GÜNDÜZ, B. KOÇER, I. FİDAN, and P. KESKİNOĞLU, “Task oriented circuit training combined with aerobic training improves motor performance and balance in people with Parkinson s Disease,” ACTA NEUROLOGICA BELGICA, pp. 0 –0, 2019.
El20 anketi Türkçe versiyonu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması Tore, N.G. (2017) El20 anketi Türkçe versiyonu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Ankilozan spondilit'li erkek hastalarda torakal kifoz açısı ile üst ekstremite fonksiyonu ve skapular kinematik arasındaki ilişkinin incelenmesi Mete, O. (2017) Ankilozan spondilit'li erkek hastalarda torakal kifoz açısı ile üst ekstremite fonksiyonu ve skapular kinematik arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara
Romatoid artritli hastalarda klinik pilates egzersizleri, aerobik egzersizler ve klinik pilates ile aerobik egzersiz uygulamalarının etkinliğinin karşılaştırılması Yentür B., S. (2020) Romatoid artritli hastalarda klinik pilates egzersizleri, aerobik egzersizler ve klinik pilates ile aerobik egzersiz uygulamalarının etkinliğinin karşılaştırılması (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Obstetrik brakiyal pleksus yaralanmalı hastalarda kortikal değişikliklerin incelenmesi Tuna, Z. (2017) Obstetrik brakiyal pleksus yaralanmalı hastalarda kortikal değişikliklerin incelenmesi (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Masa başında uzun süreli çalışan bireylerde farklı sandalye tiplerinin gövde kaslarının aktivasyonları üzerindeki etkileri Ecemiş ZB (2018) Masa başında uzun süreli çalışan bireylerde farklı sandalye tiplerinin gövde kaslarının aktivasyonları üzerindeki etkileri / (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Evre I bilateral alt ekstremite lenfödeminde diz ekleminin propriosepsiyon duyusunun incelenmesi Küpeli B (2018) Evre I bilateral alt ekstremite lenfödeminde diz ekleminin propriosepsiyon duyusunun incelenmesi / (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Aktif İzole, Balistik ve Statik Germe Egzersizlerinin Kuvvet, Propriosepsiyon, Hareket Genişliği ve Performansa Etkilerinin Karşılaştırılması Günaydın G (2018) Aktif İzole, Balistik ve Statik Germe Egzersizlerinin Kuvvet, Propriosepsiyon, Hareket Genişliği ve Performansa Etkilerinin Karşılaştırılması (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Bristol romatoid artrit yorgunluğu çok boyutlu anketi Türkçe versiyonu, geçerlik ve güvenirlik çalışması Sari, F. (2017), Bristol romatoid artrit yorgunluğu çok boyutlu anketi Türkçe versiyonu, geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Entomolojik Yapay Besin ve Mikronutrientlerin Lepidoptera takımına ait türlerin beslenme ve gelişimine etkisi
Core stabilizasyon egzersizlerinin denge ve üst ekstremite fonksiyonlarına etkisi Gökkurt, A. (2017) Core stabilizasyon egzersizlerinin denge ve üst ekstremite fonksiyonlarına etkisi (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
El bileği eklemi propriyosepsiyon ölçümü için kullanılan üç farklı yöntemin geçerliğinin ve güvenirliğinin karşılaştırılması Seven, B. (2018) El bileği eklemi propriyosepsiyon ölçümü için kullanılan üç farklı yöntemin geçerliğinin ve güvenirliğinin karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Fonksiyonel hareket analiz skoru ile gövde kas kuvveti, vücut kompozisyonu ve denge arasındaki ilişki Zorlular, A. (2017) Fonksiyonel hareket analiz skoru ile gövde kas kuvveti, vücut kompozisyonu ve denge arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tez çalışması), Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Bitki sistematiği Ve ekolojisiyle ilgili çalışmalar yapılıyor.
Yapay Zeka çalışmaları
Akciğer Kanseri Hastalarında Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi veya Açık Torakotomi Cerrahisinin Solunum Fonksiyonları ile Egzersiz Kapasitesine Etkilerinin Karşılaştırılması Akciğer Kanseri Hastalarında Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi veya Açık Torakotomi Cerrahisinin Solunum Fonksiyonları ile Egzersiz Kapasitesine Etkilerinin Karşılaştırılması Fzt. Ece Baytok (Ağustos 2019). ). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Gen ekspresyon analizleri
Periferik Arter Hastalığı Olan Bireylerde Egzersiz Kapasitesi Fiziksel Aktivite Düzeyi Solunum Fonksiyonları Periferik ve Solunum Kas Kuvveti ve Solunum Kas Enduransının Değerlendirlmesi. Periferik Arter Hastalığı Olan Bireylerde Egzersiz Kapasitesi Fiziksel Aktivite Düzeyi Solunum Fonksiyonları Periferik ve Solunum Kas Kuvveti ve Solunum Kas Enduransının Değerlendirlmesi. Fzt. İnci Hazal Ayas (Aralık 2018). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Malzeme ıslanabilirlik özellikleri
Oyun tabanlı sanal gerçeklik uygulamasının hemşrielik öğrencilerinin trakeostomi bakımını öğrenmelerine etkisi. Bayram, Ş.B., Çalışkan, N. (2017). Oyun tabanlı sanal gerçeklik uygulamasının hemşrielik öğrencilerinin trakeostomi bakımını öğrenmelerine etkisi. Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara (Doktora tezi).
Kontrollü ilaç salım uygulaması için kompozit malzeme üretimi
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersi uzaktan eğitim uygulama senaryolarının simülasyonu-video çekimi
A Longitudınal Study on the Effect of Tailored Training and Counseling on the Professional Attitude of Nursing Students.  Karadağ, A., Hisar, F., Baykara, Z. G., Çalışkan, N., Karabulut, H. & Öztürk, D. (2015). A Longitudınal Study on the Effect of Tailored Training and Counseling on the Professional Attitude of Nursing Students. Journal of Professional Nursing, 31(3), 262-270.
İlaç salım analizi, malzeme biyodegradasyon analizi, su tutma (şişme) kapasitesi
The effects of simulation on nursing students’ protecting patients’ rights: A qualitative study. Baykara, Z. G., Eyikara, E., & Çalışkan, N. (2020) The effects of simulation on nursing students’ protecting patients’ rights: A qualitative study. Cukurova Medical Journal, 45(2), 1-1.
Malzemelere yanmazlık özelliği kazandırma
Hematopoetik Kök Hücre Nakli Alıcılarında Üst Ekstremite Aerobik Egzersiz Eğitiminin Egzersiz Kapasitesi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Hematopoetik Kök Hücre Nakli Alıcılarında Üst Ekstremite Aerobik Egzersiz Eğitiminin Egzersiz Kapasitesi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Uzm. Fzt. Gülşah BARĞI (Aralık 2017). ). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Isı geri kazanım testleri
Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda İnspiratuar Kas Eğitiminin Nefes Darlığı Fonksiyonel Egersiz Kapasitesi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda İnspiratuar Kas Eğitiminin Nefes Darlığı Fonksiyonel Egersiz Kapasitesi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Fzt. Gülşah BARĞI (Eylül 2013). ). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Dana beyninin ak madde disseksiyonu
Sarkoidoz Hastalarında İnspiratuar Kas Eğitiminin Fonksiyonel Egersiz Kapasitesi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Sarkoidoz Hastalarında İnspiratuar Kas Eğitiminin Fonksiyonel Egersiz Kapasitesi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Fzt. Müşerrefe Nur KARADALLI (Eylül 2013). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Ek-2
Astım Hastalarında Fizksel Aktivite Seviyesi Kardiyorespiratuar Uygunluk ve Yaşam Kalitesinin Araştırılması. Astım Hastalarında Fizksel Aktivite Seviyesi Kardiyorespiratuar Uygunluk ve Yaşam Kalitesinin Araştırılması. Fzt. Furkan Özdemir (Aralık 2018). ). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Corpus callosumun segmentasyonu
Effect of simulation on the ability of first year nursing students to learn vital signs.  Eyikara, E., & Baykara, Z. G. (2018). Effect of simulation on the ability of first year nursing students to learn vital signs. Nurse education today, 60, 101-106.
ELISA ölçümleri
Artroskopik menisküs tamiri veya parsiyel menisektomi uygulanan hastalarda denge, propriyosepsiyon, kas kuvveti ve fonksiyonel performansın incelenmesi .Ölmez SB. (2017) Artroskopik menisküs tamiri veya parsiyel menisektomi uygulanan hastalarda denge, propriyosepsiyon, kas kuvveti ve fonksiyonel performansın incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Hibrit foto-diyot geliştirilmesi
Üç Boyutlu Baskı Teknolojilerinin Ürün Tasarım Pratiğinde Kullanımı Gedik, E. (2017). Endüstri Ürünleri Tasarımında Dijitalleşme
Utilizing Deep Convolutional Generative Adversarial Networks for Automatic Segmentation Of Gliomas: An Artificial Intelligence Study
HPA-süper asit katalizör
Okul Öncesi Dönemdeki Preterm Çocukların Nörolojik Durumlarının ve İlköğretime Hazır Oluşlarının Değerlendirilmesi Yıldız R. Okul Öncesi Dönemdeki Preterm Çocukların Nörolojik Durumlarının ve İlköğretime Hazır Oluşlarının Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, 18 Temmuz 2017.
Serebral Palsili Çocuklarda Denge ve Gövde Kontrolünün Üst Ekstremite Fonksiyonları Üzerine Etkisinin İncelenmesi Şimşek A. Serebral Palsili Çocuklarda Denge ve Gövde Kontrolünün Üst Ekstremite Fonksiyonları Üzerine Etkisinin İncelenmesiYüksek Lisans Tezi, 27 Ocak 2017
K11matik oda içerisinde havalandırma ve konfor testleri
Rolandik Epileptik ile Diğer Fokal Epileptik Çocuklarda Minör Nörolojik Disfonksiyonlar ve Zihinsel Becerilerin Karşılaştırılması Çam Y. Rolandik Epileptik ile Diğer Fokal Epileptik Çocuklarda Minör Nörolojik Disfonksiyonlar ve Zihinsel Becerilerin Karşılaştırılması– Yüksek Lisans Tezi, 27 Ocak 2017.
Çözelti pH, iletkenlik ölçümü
Mikrobiyal besi yeri hazırlanması
Et, balık ve tavuk ile ilgili uygulamalar
Kurubaklagiller ile ilgili uygulamalar
Sebze ve meyveler ile ilgili uygulamalar
Ölçü alma teknikleri
Süt ve süt ürünleri İle ilgili uygulamalar
Elektroliz yöntemi ile hidrojen üretimi
İzolasyon ve identifikasyon gibi mikrobiyolojik işlemler
Hidrojenin metal hidrür tüplerde depolanması
Yakıt hücresi kullanılarak elektrik üretimi
Metal hidrür tank sistemi
Rutin histolojik boyama işlemleri
Güneşten elektrik üretimi ve akülerde depolanması
DNA-molekül/iyon etkileşimlerinin incelenmesi
Bakteri/virüs tayini için sensör geliştirilmesi
Laboratuvar derslerinin yürütülmesi
Şeker, nişasta ve tahıllar İle ilgili uygulamalar
Yumurta İle ilgili uygulamalar
Besinlerin işlenmesi ve saklanması
ER stres çalışmaları
Genomik DNA, total RNA izolasyonu, polimorfizm analizleri, ELISA ölçümleri.
Üremik toksinler, antioksidan vitamin ve enzimler, antiinflamatuvar ve proinflamatuvar sitokinler, protein oksidasyonu, lipid peroksidasyonu, apoptoz ve MSS hasarına yönelik biyobelirteçlerin HPLC ve ELISA ile tayinleri.
Kronik spesifik olmayan bel ağrılı bireylerde omurgaya uygulanan farklı tedavi yöntemlerinin eklem hareket açıklığı, ağrı, propriosepsiyon, endurans, bel farkındalığı ve engellilik üzerine etkilerinin incelenmesi, Erol E, Kronik spesifik olmayan bel ağrılı bireylerde omurgaya uygulanan farklı tedavi yöntemlerinin eklem hareket açıklığı, ağrı, propriosepsiyon, endurans, bel farkındalığı ve engellilik üzerine etkilerinin incelenmesi, Ağustos, 2020, Doktora Tezi
Hematopoietik Kök Hücre Nakil Alıcılarında Nakil Sürecince Egzersiz Kapasitesi Fiziksel Aktivite Seviyesi Solunum Kas Kuvveti ve Enduransının Araştırılması. Hematopoietik Kök Hücre Nakil Alıcılarında Nakil Sürecince Egzersiz Kapasitesi Fiziksel Aktivite Seviyesi Solunum Kas Kuvveti ve Enduransının Araştırılması. Fzt. Selin Bayram (Aralık 2018). ). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Yeni Tanılanan Hematolojik Maliniteli Hastalarda Egzersiz Kapasitesi, Fiziksel Aktivite Seviyesi ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. Yeni Tanılanan Hematolojik Maliniteli Hastalarda Egzersiz Kapasitesi, Fiziksel Aktivite Seviyesi ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. Fzt. Zeliha Çelik (Ocak 2018). ). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Elektrokimyasal analizler yapılabilmekte.
Primer Siliyer Diskinezili Çocukların Solunum Kas Kuvveti, Egzersiz Kapasitesi ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Sağlıklı Çocuklarla Karşılaştırılması. Primer Siliyer Diskinezili Çocukların Solunum Kas Kuvveti, Egzersiz Kapasitesi ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Sağlıklı Çocuklarla Karşılaştırılması. Fzt. Merve Fırat (Ocak 2018). ). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
. Serebral Palsili Çocuklarda İnspiratuar Kas Eğitiminin Solunum Fonksiyonları, Gövde Kontrolü, Günlük Yaşam Aktivitesi, Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması . Keleş MN. Serebral Palsili Çocuklarda İnspiratuar Kas Eğitiminin Solunum Fonksiyonları, Gövde Kontrolü, Günlük Yaşam Aktivitesi, Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması, 16.11.2017, Doktora Tezi
Serebral Palsili Çocuklarda Alt Ekstremite Duyusunun Denge ve Yürüyüş Parametreleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Uzun Akkaya K, Serebral Palsili Çocuklarda Alt Ekstremite Duyusunun Denge ve Yürüyüş Parametreleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Mart 2019, Doktora Tezi
Ayrışmadan buharlaşabilen bileşiklerin ayrımı ve analizi
Fitokimyasal çalışmalar
AAS Analizi Analiz gereksinimleri; i. Örnek miktarı: Tayin edilecek elementin derişimine bağlı olarak değişebilir ancak en az 250 mg olmalıdır. ii. Analizden önce örneğin çözülmesi ve sıvı hale getirilmesi gerekir. iii. Çözme işlemi laboratuvarda yapıldığında çözme için gerekli asit, baz çözeltileri vb. çözeltiler kullanılmaktadır. iv. Örnek sayısına ve bir örnekteki tayin edilecek element sayısına bağlı olarak değişkenlik gösterir. 1 örnekte 1 element için çözme işlemi dahil yaklaşık 1 hafta. v. Örneklerle ilgili ayrıntılı bilgi verilmelidir; örnek ortamının bileşimi, ve beklenen derişimlerin belirtilmesi işlemin doğruluğu açısından yararlı olacaktır. Eğer örnek önceden çözülmüş ise, çözme işleminde kullanılan reaktiflerin etkisini düzeltmek amacıyla örnekle beraber bir tanık çözelti verilmesi uygundur. vi. Numunenin kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması, ambalajlanması ve muhafazası müşterinin sorumluluğundadır. Bu etkenlerden dolayı deney sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan laboratuvar sorumlu tutulamaz vii. Deney şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşteriye aittir. Analizi yapılabilen numuneler; Su ve çevre numuneleri, Jeolojik numuneler, gıda numuneleri, metalürjik numuneler vb.
FTİR Analizi Analiz gereksinimleri; i. Katı numuneler toz haline getirilmiş olmalıdır. ii. Sıvı numuneler elmas merceğe zarar verici özellikte olmamalıdır. iii. Merkezimizde hem katı hem de sıvı numune analizi yapılmaktadır. KBr ile pellet hazırlanarak yapılacak analizlerde KBr, hizmeti alan kişi tarafından temin edilmelidir.
NMR Analizi naliz gereksinimleri; i. Katı ve sıvı numuneler belirtilen çözücülerde çözülerek analizleri gerçekleştirilmektedir. İstenilen analiz için DMSO-d6, CDCl3 ve D2O çözücü olarak tarafımızdan temin edilmektedir. ii. Kullanılacak çözücü analizi talep eden kişi tarafından belirtilmesi gerekir. DMSO-d6, CDCl3 ve D2O çözücülerin dışında farklı çözücü ile analiz isteniyor ise analizi talep eden kişi tarafından temin edilmelidir.  2-4 gün, ham veri olarak analiz sonuçları gönderilmektedir.
HPLC Analizi Analiz gereksinimleri; i. Analizi yapılacak numunenin standart malzemesi ii. Taşıyıcı faz olarak kullanılacak çözücüler iii. Kolon iv. Numune koymak için vialler v. Yapılacak analiz numunesine göre değişiklik göstermektedir. Metot geliştirme tarafımızdan yapılacak ise 3 aya kadar süre gerekirken,metotu belirli olan analiz için 15 gün kadar süre yeterlidir. vi. Analiz yapılacak numune sebebiyle kolon tıkanır çalışmaz hale gelirse analizi yaptıran kişi(ler) tarafından kolonun temini için bilgilendirme yapılmaktadır.
Yüksek iletkenlik değerine sahip Ag ince filmler
Nano-mürekkepler
Parametre optimizasyonu
İmmunohistokimyasal analiz
Organik Elementel Analiz Analiz gereksinimleri; i. Numune içerisinde bulunan C, H, N ve S atomlarının analizleri yapılmaktadır. O atomu analizleri gerçekleştirilememektedir. ii. Sadece toz formunda olan numunelerin analizleri yapılmaktadır. iii. Analizi istenilen numune organik içerikli olmalıdır.
Histopatolojik değerlendirme
Moleküler analiz
Rutin hasta tetkikleri
FISH (Floresan Insitu Hibridizasyon)
Kromozomal Microarray
Non-Invasive Prenatal Tarama Testi (NIPT)
Prenatal, Postnatal, Postmortem Sitogenetik Tanı
Real-Time PCR
Sanger Dizileme
Yeni Nesil DNA Dizileme (NGS)
Radyoaktivite Ölçüm ve Analiz- GAMA spektrometresi Çevresel örneklerde ve toprakta (Ra-226, Th-232, K-40, Cs-137) , Sularda ve gıdalarda (Cs-137/Cs-134) Yapı malzemeleri, sanayi ürünleri ve hammaddelerinde (Ra-226, Th-232, K-40, Ac-228, Cs-137) Diğer numunelerde (Ra-226, Th-232, K-40, Ac-228, Cs-137, Cs-134, Th-228)
diepoxybutane testi (DEB)
Sister Chromatid Exchange (SCE) testi
1H, 13C, 13CAPT, 11B, 31P, 19F, 15N NMR COSY, HETCOR, HSQC, HMBC ve Diğer 2D NMR teknikleri … NMR Numune Kabul Kriterleri 1. Numuneler kilitli poşet veya ağzı tam kapalı ve mümkünse parafilmlenmiş kaplarda/tüplerde teslim edilmelidir. 2. 1H için en az 10 mg örnek, 13C NMR Analizi için en az 20 mg gereklidir. Belirtilenden daha düşük olan madde miktarlar için gereken süre uzun olacağından analizler uygunluk durumunda hafta sonu yapılabilecektir. Bu tür numune analizleri için analiste önceden bilgi verilmelidir. 3. Örnekler yüksek saflıkta ve çözücüsü belirtilerek teslim edilmelidir. 4. Numune hazırlanmış halde analize getiriliyorsa, a. Tüplerin üzerine yapışkan malzeme veya etiketleme kesinlikle yapılmamalıdır. b. Lekeli, çizik, kırık, kapağı yerleşmeyen, cihazda kullanımı uygun olmayan tüpler ile numune teslim edilmemelidir. c. Numuneler tam çözünmüş ve minimum 500 μl hacimde teslim edilmelidir. Çözücü olarak uygun döteryumlu çözücüler kullanılmalı, çözelti berrak olmalıdır. Bulanık, kolloidal veya bekletildiğinde çöken numuneler dolasıyla düşen analiz kalitesinden analiz talep eden kişi ve/veya kurumlar sorumludur. 5. Polimer numunelerde çözeltiye alma işleminin yapılabilmesi için numune içeriği (polimerin adı, varsa katkı maddeleri gibi) NOT EKLE’de tam olarak belirtilmelidir. 6. Metal içerikli, radyoaktif ve kanserojen özellikte numuneler analize kabul edilmez. 7. Analiz sonuçlarının bilimsel çıktı olarak kullanılması halinde, bu analizlerin yapıldığı yerin Gazi Üniversitesi Temel ve Mühendislik Bilimleri Merkez Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜTMAM) olduğunun yayında belirtilmesi talep edilmektedir. 8. NMR sonuçları FID dosyaları olarak MerLab Sisteminden indirebilecektir. 9. 2D NMR deneyleri için COSY, HETCOR, HMBC, HMQC, NOESY deneylerinde standart tanımlı parametreler kullanılarak analiz yapılacaktır. Diğer 2D NMR analizleri için analiz talebi öncesinde analistle görüşülmelidir. 10. Sonucu iletilen numuneler 3 iş günü saklanır. Numunelerini geri teslim almak isteyen kullanıcılar MerLab analiz talebi sırasında bunu belirtmelidir. Geri teslim alınacak numuneler, teslim edilen şekilde 7 iş günü siçinde teslim almadığı takdirde birimimiz sorumlu değildir.
Deri kıvrım kalınlığı ölçümü
Bazal/Dinlenme metabolizma hızı ölçümü
Bel çevresi ölçümü
El kavrama gücü ölçümü
Genişlik ölçümü (örn: bilek )
Uyku süresi ölçümü
Fiziksel aktivite ölçümü
Anti-HLA antikorları
HLA Doku tipleme testleri
HLA Doku Tipleme testleri
Transplantasyon Croos match testleri
Transplantasyon Croos match testleri
Sekanslama
İlaç ve biyolojik aktif maddelerin klinik faz araştırmaları
Egzersiz Deneyi Kalp atım hızı, solunum sayısı, kan basıncı, vücut ısısı ölçülerek vücuttaki metabolik değişiklikler BİOPAC sistemi kullanılarak değerlendirilmektedir
Elektromanyetik Alan ölçümleri GNRK Merkezinde kişi, kurum ve/veya kuruluşların talepleri doğrultusunda çevresel Elektromanyetik Alan ölçümleri gerçekleştirilmektedir.
KAN DENEYLERİ-2 sedimantasyon-kan sayımı
EKG çekilmesi ve değerlendirilmesinin gösterilmesi
SPİROMETRE, BİOPAC sistemi kullanılarak ölçümlerin yapılması ve değerlendirilmesi
DOKU BİYOLOJİSİ-1 Hücre zarindan madde taşinmasi ile ilgili deneyler
İn-vitro izole doku veya organ araştırmaları İlaçların ve biyolojik aktif maddelerin etkilerinin in vitro yöntemler ile (izole organ banyosu veya izole perfüze sistemlerle) araştırılması
Kromatografik analitik araştırmalar Biyolojik sıvılarda ilaç ve biyolojik aktif maddelerin miktar analizi
Hücre kültürü araştırmaları Redoks aktif doğal, sentetik ve yarı sentetik potansiyel ilaç moleküllerinin etki mekanizmalarının hücre kültürü modellerinde araştırılması
KAN DENEYLERİ-1 (hemoglobin-hematokrit-kan grubu) değerlendirilmelerinin ve ölçümlerin yapılması
testanaliz
İlaç Analizi
SİNDİRİM VE METABOLİZMA Safra sekresyonu ve kontrolünün kobay üzerinde yapılan deneyle gösterilmesi
DOKU BİYOLOJİSİ-2 İskelet kasi ve düz kas deneyleri
NÖROLOJİK BİLİMLER İnsan ve hayvanda refleks (kurbağa kullanılarak) reflekslerin gösterilmesi
SOLUNUM-DOLAŞIM SİSTEMLERİ
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gedik, E. (2017). Endüstri Ürünleri Tasarımında Dijitalleşme
Nöroinflamasyon ile ilgili klinik ve deneysel araştırmalar
Serebral Palsili Çocuklarda Fizyoterapi Programı ile Birlikte Uygulanan Refleksolojinin Uyku, Kabızlık, Salya, Motor Fonksiyonlar, Yaşam Kalitesi ve Aile Etkilenimi Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi Bezgin S. Serebral Palsili Çocuklarda Fizyoterapi Programı ile Birlikte Uygulanan Refleksolojinin Uyku, Kabızlık, Salya, Motor Fonksiyonlar, Yaşam Kalitesi ve Aile Etkilenimi Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi – Yüksek Lisans Tezi, 2015
Nörogelişimsel Bozukluğu Olan Çocuklarda Motor Performans ile Günlük Yaşam Aktivitelerinin Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Volkan Yazıcı M. Nörogelişimsel Bozukluğu Olan Çocuklarda Motor Performans ile Günlük Yaşam Aktivitelerinin Arasındaki İlişkinin İncelenmesi – Yüksek Lisans Tezi, 2014.
. Serebral Palsili Çocuklarda Nöromüsküler Elektrik Stimülasyonu ve Kinezyoteyp Uygulamalarının Oturma Dengeleri Üzerine Etkileri Uzun K. Serebral Palsili Çocuklarda Nöromüsküler Elektrik Stimülasyonu ve Kinezyoteyp Uygulamalarının Oturma Dengeleri Üzerine Etkileri – Yüksek Lisans Tezi, 2014.
Artroskopik Rotator Kılıf Tamiri Yapılan Hastalarda Pertürbasyon Eğitiminin Omuz Eklem Pozisyon Hissine ve Trapez Kası Aktivitesine Etkisi Işık Ö. Artroskopik Rotator Kılıf Tamiri Yapılan Hastalarda Pertürbasyon Eğitiminin Omuz Eklem Pozisyon Hissine ve Trapez Kası Aktivitesine Etkisi- Yüksek Lisans Tezi, 2016.
Spastik Serebral Palsili Çocuklarda Fonksiyonel Ayak-Ayak Bileği Kuvvetlendirme Eğitiminin Yürüyüş ve Denge Üzerine Etkisinin İncelenmesi Volkan Yazıcı M, Spastik Serebral Palsili Çocuklarda Fonksiyonel Ayak-Ayak Bileği Kuvvetlendirme Eğitiminin Yürüyüş ve Denge Üzerine Etkisinin İncelenmesi, 12.06.2019, Doktora Tezi
Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonlu Hastalarda Üst Ekstremite Aerobik Egzersiz Eğitimin Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesi Üzerine Etkileri. Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonlu Hastalarda Üst Ekstremite Aerobik Egzersiz Eğitimin Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesi Üzerine Etkileri. Uzm. Fzt. Burcu CAMCIOĞLU (Haziran 2017). ). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Akciğer kanserli hastaların egzersiz kapasitesi fiziksel aktivite düzeyleri ve solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesi. Akciğer kanserli hastaların egzersiz kapasitesi fiziksel aktivite düzeyleri ve solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesi. Fzt. Zeynep Pelin DÜNDAR (Ocak 2017). ). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Mikro yapı incelenmesi için numune üretimi
Polimerik filmlerin kalınlık ölçümü
Endüstri Ürünleri Tasarımında Dijitalleşme: Üç Boyutlu Baskı Teknolojilerinin Ürün Tasarım Pratiğinde Kullanımı Gedik, E. (2017). Endüstri Ürünleri Tasarımında Dijitalleşme: Üç Boyutlu Baskı Teknolojilerinin Ürün Tasarım Pratiğinde Kullanımı, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Kalp Pili Takılan Kalp Yetmezliği Hastalarında Farklı İnspiratuar Kas Eğitimi Protokollerinin Egzersiz Kapasitesi, Solunum Kas kuvveti ve Enduransı ve Yaşam kalitesi Üzerine Etkisi. Kalp Pili Takılan Kalp Yetmezliği Hastalarında Farklı İnspiratuar Kas Eğitimi Protokollerinin Egzersiz Kapasitesi, Solunum Kas kuvveti ve Enduransı ve Yaşam kalitesi Üzerine Etkisi. Uzm. Fzt. Nihan KATAYIFÇI (Aralık 2018). ). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Deneysel hayvan modelleri
Biyomedikal uygulamalara yönelik Nano/mikro fiber malzeme üretimi
Malzeme yüzey modifikasyonu, plazma polimerizasyon
Askeriyede kullanılan zırh malzemelerinin lazerle olan etkileşim çalışmaları (UNAM ortaklığı ile birllikte yürütülmektedir)
Lidar- Kilometre mesafelerin lazerle ölçülmesi ve objelerin görüntülenmesi
Mikron-altı (Lambda/4) hassasiyetlerde titreşim ve yer değişim ölçümleri için Self-mixing interferometre sisteminin geliştirilmesi
İlaç salım analizi
Çözelti hazırlama, homojenizasyon
Polimorfizm çalışmaları
Yakıt pili uygulamalarına yönelik polimerik membran üretimi
Hücre kültürü araştırmaları Diyabet, metabolik sendrom, alzheimer, parkinson, artrit gibi inflamasyon ve oksidatif stresle karakterize hastalık modellerinde ilaç etkisinin ve etki mekanizmalarının in vivo değerlendirilmesi
Hipotalamusun bağlantıları
Marmoset beyninin ak madde disseksiyonu
Farmakoepidemiyoloji ve Farmakovijilans araştırmaları
Hücre kültürü çalışmaları
Protein ekspresyon analizleri